Strona główna > CLIL – Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe

CLIL – Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe

Wersja do wydrukuWersja PDF

 

Od roku 1990 zauważa się poważne zainteresowanie wdrażaniem odmian nauczania dwujęzycznego w całej Unii Europejskiej. W roku 1994 pojawiła się baza metodologiczna pozwalająca opisać praktykę nauczania i uczenia się. Określana jest mianem CLIL (Content and Language Integrated Learning – Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe), a definiowana jako dwuogniskowe podejście do nauczania języków, w której drugi język jest wykorzystywany do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i języka.

Zainteresowanie tym podejściem edukacyjnym ze strony instytucji międzynarodowych, takich jak Komisja Europejska oraz Rada Europy jest istotne, ponieważ ułatwia narodowym systemom edukacyjnym wypełnianie zadań programu „Edukacja i szkolenie 2020” (Education & Training 2020). Przyczynia się także do realizowania długoterminowego celu wielojęzyczności, czyli sytuacji kiedy „każdy obywatel Unii Europejskiej posiada praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej dwoma językami oprócz swego języka ojczystego” (Komisja Europejska, 2005: 4). Dzięki temu, uzasadnienie dla wprowadzania w Polsce dwujęzyczności (poprzez język angielski i inne) może być rozpatrywane w szerszym, europejskim kontekście.

Według  Pérez-Vidal (2009) korzyści płynące z nauczania dwujęzycznego mogą być pogrupowane w trzy kategorie:


1. Korzyści językowe
a) zwiększenie liczby godzin kontaktu z językiem obcym;
b) promowanie autentycznej komunikacji;
c) zaznajomienie z większą liczbą domen i funkcji danego języka obcego;
d) pobudzenie interakcji;
e) nadanie komunikacji realnego wymiaru;


2. Korzyści edukacyjne oraz pedagogiczne
a) wspomaganie interdyscyplinarnego podejścia do nauki języków obcych;
b) zwiększenie motywacji;
c) stymulowanie technik i metod dydaktycznych;
d) doskonalenie umiejętności uczenia się;
e) stymulowanie wewnętrznej motywacji do komunikowania się;


3. Korzyści społeczne
a) promowanie różnorodności językowej;
b) promowanie międzykulturowych podejść do nauczania;
c) promowanie obywatelstwa europejskiego.

 

Na większości renomowanych polskich uniwersytetów i szkół wyższych w procesie rekrutacji absolwentom szkół dwujęzycznych, którzy zdawali maturę dwujęzyczną wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego przelicza się według następującej zasady:

poziom podstawowy    – 100 % punktów

poziom rozszerzony     –  4/3 wyniku na świadectwie dojrzałości.

To są ważne wymierne korzyści na etapie ubiegania się o przyjęcie na dobre studia.

 Beata Nawrot