Strona główna > Harmonogram

Harmonogram

Wersja do wydrukuWersja PDF

Harmonogram rekrutacji kandydatów do XIII Liceum Ogólnokształcącego 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu 

  na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja  zasadnicza

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja 2019 r.  od godz. 8.00 

do 20 maja   2019 r.  do godz. 15.00

przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów

do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych

  język angielski            

27  maja 2019 r.  godz. 15.00 ósmoklasiści   

31 maja 2019 r.   godz. 15.00  gimnazjaliści

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych

7 czerwca  2019 r.  do godz. 15.00 

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

od 17 czerwca  2019 r.  od godz. 10.00 

do 19 czerwca 2019 r.  do godz. 16.00                    

dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie

24 czerwca 2019 r.  godzina 10:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych przeprowadzanych w drugim terminie

28 czerwca   godz. 10.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)

od 21 czerwca 2019 r. od godz. 12.00

do 28 czerwca 2019 r.  do godz. 16.00

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe 

do 15 lipca 2019 r. 

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

16 lipca 2019 r.   godz.12.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 16 lipca 2019 r.  od godz. 12.00 

do 24 lipca 2019 r.  do godz. 10.00                                                                                                 

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 25 lipca  2019 r.   godz. 12.00

Rekrutacja uzupełniająca

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lipca 2019 r.  od godz. 8.00   

do 30 lipca 2019 r.  do godz. 12.00;                      

przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych  dla kandydatów do klas wstępnych, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym terminie

31 lipca 2019 r.  godzina 10:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych

5 sierpnia 2019 r.  godz. 12.00

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe

do 16 sierpnia  2019 r.                        

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

19 sierpnia  2019 r.   godz. 12.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

od 19 sierpnia  2019 r. od godz. 12.00    

do 27 sierpnia    2019 r.   do godz. 16.00

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 sierpnia  2019 r.  godz. 10.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

28 sierpnia 2019 r.  do godz. 12.00

     

 

Na podstawie Harmonogramu  rekrutacji 2019-2020  Załącznik  nr 1 do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. sporządziła

Grażyna Mazur