Strona główna > Klocki autonomiczne > Biblioteka > Program pracy biblioteki

Program pracy biblioteki

Wersja do wydrukuWersja PDF

Biblioteka szkolna jako centrum edukacji i informacji

Biblioteka jest szkolną pracownią interdyscyplinarną, wspierającą działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły. Służy realizacji i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej  wśród rodziców. Posiada czytelnię wyposażoną w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. 

 Cele

 1. Wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnych źródeł informacji.

 2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania i selekcjonowania potrzebnych informacji  oraz korzystania z różnych źródeł informacji.

 3.  Rozbudzanie potrzeb czytelniczych uczniów, a w szczególności ich zainteresowań.

 4.  Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.

 

Zadania

 1. Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, konserwacja i selekcjonowanie zbiorów bibliotecznych.

 2. Stwarzanie warunków do poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

 3. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów.

 4. Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 5. Kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji.

 6. Kultywowanie szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności tradycji narodowej, regionalnej, lokalnej i szkolnej.

                            

Planowane osiągnięcia

  1. Poszerzenie działalności szkolnego centrum edukacji i informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.                      
  2. Umiejętne korzystanie przez uczniów ze zbiorów bibliotecznych (różnych form) - sprawne poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, także pozaksiążkowych (medialnych).
  3. Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokajania potrzeb poznawczych; selekcjonowanie wiadomości. Sporządzanie opisów bibliograficznych i bibliografii załącznikowej do własnych opracowań.
  4. Posługiwanie się podstawowymi urządzeniami i formami medialnymi w procesie komunikowania, zdobywania i prezentowania wiedzy. Wykorzystywanie mediów jako źródeł informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy.

 

Uwagi do programu

 1. Biblioteka szkolna mieści się w odrębnej sali (odpowiednio dużej) z wydzieloną

 czytelnią oraz pomieszczeniem przeznaczonym do korzystania z multimedialnych środków

 informacji, w tym z zasobów sieci Internet.

 2. Szkoła dysponuje odpowiednimi środkami na coroczne doposażanie zbiorów

 bibliotecznych (informacyjnych, książkowych, multimedialnych, itp.) oraz posiada niezbędne

 urządzenia do korzystania z multimediów 

 3. Działalność biblioteki jest zaplanowana oraz dostosowana do specyfiki i potrzeb szkoły.

 4. Nauczyciele bibliotekarze współdziałają z innymi nauczycielami poszczególnych przedmiotów i wychowawcami klas.

 5. Z oferty biblioteki szkolnej mają możliwość korzystania:

 - uczniowie – np. do poszukiwania, porządkowania i wyszukiwania informacji z różnych

 źródeł;

 - rodzice – np. do poszerzania wiedzy o potrzebach emocjonalnych swoich dzieci;

 - nauczyciele – np. do samokształcenia;

 - społeczność lokalna – np. do kultywowania tradycji lokalnych, czy prezentowania wiedzy

 o regionie.

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa Regulamin.