Nacobezu

Wersja do wydrukuWersja PDF

 

Nacaobezu do 1 kartkówki z genetyki

Uczeń:

 

• określa rolę DNA jako nośnika informacji genetycznej

• wymienia elementy budowy DNA i RNA

• wymienia zasady azotowe wchodzące w skład obu typów kwasów nukleinowych

• definiuje pojęcia: genetyka, nukleotyd

• wymienia rodzaje RNA

  • określa ich rolę

• definiuje pojęcia: gen, genom, chromosom, chromatyna, kariotyp, pozagenowy DNA , egzon, intron

• przedstawia budowę chromosomu

• wymienia organelle komórki zawierające DNA

• wyjaśnia pojęcia: kod genetyczny, kodon 

• wymienia cechy kodu genetycznego

  • odczytuje kolejność aminokwasów kodowanych przez dany fragment mRNA przy pomocy tabeli kodu genetycznego

• wymienia etapy ekspresji genów

• określa cel transkrypcji i translacji, definiuje te pojęcia

  • zna miejsca ich przebiegu