Strona główna > Klocki autonomiczne > Biologia > Podstawa programowa do LO

Podstawa programowa do LO

Wersja do wydrukuWersja PDF

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU BIOLOGIA IV etap edukacyjny – zakres podstawowy
I. Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odbiera, analizuje i ocenia informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem prasy, mediów i Internetu.
II. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, ocenia i wyraża opinie na temat omawianych zagadnień współczesnej biologii, zagadnień ekologicznych i środowiskowych.
III. Postawa wobec przyrody i środowiska. Uczeń rozumie zna czenie i konieczność ochrony przyrody; prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych; opisuje postawę i zachowanie człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody.
1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Uczeń: 1)  przedstawia znaczenie biotechnologii tradycyjnej w życiu człowieka oraz podaje przy kłady produktów uzyskiwanych jej metodami (np. wino, piwo, sery); 2)  wyjaśnia, czym zajmuje się inżynieria genetyczna, oraz podaje przykłady jej za stosowania; wyjaśnia, co to jest „organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO)” i „produkt GMO”; 3)  przedstawia korzyści dla człowieka wynikające z wprowadzania obcych genów do mikroorganizmów oraz podaje przykłady produktów otrzymywanych z wykorzystaniem transformowanych mikroorganizmów; 4) przedstawia potencjalne korzyści i zagrożenia płynące ze stosowania roślin transgeniczych w rolnictwie oraz transgenicznych zwierząt w badaniach laboratoryjnych i dla celów przemysłowych; 5)  opisuje klonowanie ssaków; 6)  podaje przykłady wykorzystania badań nad DNA (sądownictwo, medycyna, nauka); 7)  wyjaśnia, na czym polega poradnictwo genetyczne, oraz wymienia sytuacje, w któ ych warto skorzystać z poradnictwa genetycznego i przeprowadzenia badań DNA; 8) wyjaśnia istotę terapii genowej.

2. Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Uczeń: 1)  opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów; 2)  przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne i estetyczne); 3)  przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną (ciągle malejąca liczba gatunków uprawnych przy rosnącym areale upraw, spadek różnorodności genetycznej upraw); 4)  podaje przykłady kilku gatunków, które są zagrożone lub wyginęły wskutek nadmiernej eksploatacji ich populacji; 5)  podaje przykłady kilku gatunków, które udało się restytuować w środowisku; 6)  przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia prawne formy ochro ny przyrody w Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową; 7)  uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody, podaje przykłady takiej współpracy (np. CITES, „Natura 2000”, Agenda 21).