Strona główna > Klocki autonomiczne > Biologia > Przedmiotowe ocenianie z biologii

Przedmiotowe ocenianie z biologii

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przedmiotowe  ocenianie z biologii

 1. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.
 3. Każdy uczeń powinien w ciągu semestru otrzymać minimum trzy oceny.
 4. Prace klasowe, krótkie sprawdziany, ustne odpowiedzi,  są obowiązkowe.
 5. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien napisać ją w ciągu       2 tygodni od dnia powrotu do szkoły lub w uzgodnionym z nauczycielem terminie.
 6. Zasady poprawy ocen z prac klasowych ustala się  na początku semestru.
 7. Krótkie, niezapowiedziane sprawdziany mogą obejmować materiał z ostatnich trzech lekcji.
 8. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe;         ich rodzaj ustalany jest przez nauczyciela .
 9. Każdy uczeń ma prawo zgłaszać nieprzygotowanie do lekcji na określonych przez nauczyciela zasadach.
 10. Ocena semestralna wystawiana  jest przez nauczyciela zgodnie z informacjami podanymi   w kontrakcie.
 11. Punkty za prace klasowe i sprawdziany przeliczane są na oceny szkolne według kryteriów obowiązujących w placówce szkolnej.