Strona główna > Klocki autonomiczne > Język polski > Przedmiotowe ocenianie z j. polskiego

Przedmiotowe ocenianie z j. polskiego

Wersja do wydrukuWersja PDF


Przedmiotowe ocenianie z języka polskiego  – aneks

 

 1. Zasady zawarte w pso są zgodne z zasadami zapisanymi w wso.

 2. Wszystkie oceny cząstkowe, śródroczne i końcoworoczne są dla ucznia jawne. Obowiązuje zasada ochrony danych osobowych.

 3. Każdy uczeń ma prawo dwukrotnie w każdym semestrze do nieprzygotowania. Nie dotyczy to prac domowych zadanych z kilkudniowym wyprzedzeniem, w tym także recytacji (zastrzeżenie to nie dotyczy osób przebywających na kilkudniowym zwolnieniu lekarskim).

 4. W każdym semestrze obowiązują dwie główne prace klasowe i prace pomniejsze ujęte w aneksie „oceny w dzienniku”. Uczeń nieobecny jest zobowiązany napisać je w późniejszym terminie w ciągu co najwyżej dwu tygodni.

 5. O wyższą ocenę śródroczną i końcoworoczną mogą ubiegać się uczniowie, którzy napisali obowiązujące sprawdziany.

 6. Nauczyciel ma obowiązek na 30 dni przed końcem obu semestrów poinformować rodziców lub opiekunów prawnych o zagrożeniu oceną niedostateczną.

 7. Na 16 dni przed zakończeniem roku szkolnego nauczyciel przedstawia proponowaną ocenę końcoworoczną, wychowawca informuje o niej rodziców. Opiekunowie mają prawo odwoływać się od tej oceny w formie pisemnej w przypadku, gdy uczeń nie poprawił oceny w zwykłym trybie, czyli w porozumieniu z nauczycielem.

 8. Podanie o przeprowadzenie sprawdzianu rodzice składają w ciągu 3 dni od momentu uzyskania wiadomości na temat planowanych ocen.

 9. Ocena końcoworoczna nie może być niższa niż proponowana przez nauczyciela.

 10. Oceny śródroczna i końcoworoczna są wynikiem średniej ważonej. Wyniki sprawdzianów mają więc wagę 3, podobnie ważne osiągnięcia; kartkówek, dyktand i referatów (odczytów), osiągnięć na szczeblu szkolnym – 2, prac domowych, pracy w grupach, aktywności, dpowiedzi ustnych – 1.

 11. Poprawa oceny śródrocznej i końcoworocznej musi wynikać z podniesienia ocen w stopniu podnoszącym średnią ważoną. Uczeń ma prawo do poprawy

 12. Na pierwszym lub drugim zebraniu (dotyczy nieobecnych na pierwszym zebraniu) rodzice zapoznają się z zasadami oceniania.

 13. Wszystkie prace klasowe, dyktanda, kartkówki podlegają archiwizacji i są do wglądu dla osób zainteresowanych, tj. ucznia, rodziców i nadzoru pedagogicznego.