Strona główna > Klocki autonomiczne > Religia > Przedmiotowe ocenianie z religii

Przedmiotowe ocenianie z religii

Wersja do wydrukuWersja PDF

KRYTERIA WYMAGAŃ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Z PRZEDMIOTU RELIGIA


OCENA CELUJĄCA:

 • Uczeń pamięta nazwy miejsca, osoby, dzieła i wydarzenia religijne, podaje ich poprawną interpretację i opisuje.

 • Biegle szuka potrzebnych tekstów w Piśmie Świętym.

 • Potrafi przyporządkować właściwe informacje dotyczące cech stylistycznych zjawisk, procesów, wydarzeń religijnych i powiązać je z omawianym zagadnieniem.

 • Wykazuje inicjatywę w rozszerzaniu wiedzy i dzieli się zdobytymi informacjami z resztą klasy.

 • Wykazuje wybitne zainteresowania problematyką religijną.

 • Prawidłowo i ze zrozumieniem posługuje się wprowadzonymi terminami religijnymi bez względu na podejmowany temat.

 • Uczestniczy w działaniach grupowych i proponuje własne rozwiązania problemów.

 • Śledzi bieżące wydarzenia życia Kościoła Powszechnego.

 

OCENA BARDZO DOBRA:

 • Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów teoretycznych w nowych sytuacjach.

 • Sprawnie posługuje się Biblią.

 • Próbuje zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w życiu.

 • Rozumie podstawowe dogmaty i elementy KNS.

 

OCENA DOBRA:

 • Uczeń rozumie, potrafi wymienić i usytuować w czasie wydarzenia z życia Kościoła.

 • Rozumie związki i powiązania pomiędzy różnymi faktami.

 • Poprawnie posługuje się podstawowymi terminami religijnymi.

 • Potrafi poprawnie i starannie zrealizować zadane ćwiczenie pisemne.

 • Uczestniczy w działaniach grupowych i proponuje własne rozwiązania podejmowanych problemów.

 • Zbiera i kompletuje wiedzę i materiał związany z zadanymi tematami zajęć.

 • Potrafi formułować i wyrażać opinie na temat analizowanych materiałów wizualnych.

 

OCENA DOSTATECZNA:

 • Pamięta i rozumie najważniejsze zagadnienia, epoki, potrafi podać dowolne przykłady dzieł realizujących te cechy.

 • Rozumie związki i powiązania pomiędzy różnymi zagadnieniami przedmiotu.

 • Przy pomocy nauczyciela potrafi wyjaśnić znaczenie prostych pojęć.

 • Rozumie treść poleceń i ćwiczeń „praktycznych”.

 • Potrafi korzystać z różnych źródeł dotyczących wiedzy o religii.

 • Posługuje się tekstem Pisma Świętego

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

 • Uczeń biernie uczestniczy w zajęciach, nie przeszkadza w ich prowadzeniu.

 • Zna podstawowe modlitwy chrześcijańskie i postawy modlitewne.

 • Pracuje, pod nadzorem nauczyciela.

 • Dysponuje niepełną, fragmentaryczna wiedzą określoną programem nauczania.

 • W minimalnym stopniu opanowuje zagadnienia omawiane na lekcji.

 • Istniejące w wiedzy braki może usunąć w dłuższym okresie czasu.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA:

 • Brak zainteresowania przedmiotem.

 • Swoją postawą utrudnia pracę innym.

 • Odmawia wykonania poleceń postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez zespół klasowy.

 • Nie opanował w minimalnym stopniu podstawowych wiadomości i umiejętności podejmowanych na zajęciach.

 • Nie potrafi powtórzyć fragmentu materiału opracowanego na lekcji nawet przy pomocy nauczyciela.

 • Nie zna podstawowych pojęć z przedmiotu religia.