Strona główna > O szkole

O szkole

Wersja do wydrukuWersja PDF

W naszym gimnazjum najważniejszy jest uczeń i jego przyszłość. Dążymy do tego by był to Europejczyk dobrze przygotowany do poruszania się w świecie.
     Nasze tradycje: Rajd Integracyjny, obchody dni - Ziemi, Europy, Kultury Chrześcijańskiej, Sportu.
     Wydajemy gazetkę „Spod ławki” i organizujemy konkurs na najlepszą gazetę szkolną. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania: dziennikarskie, filozoficzne, artystyczne, językowe, informatyczne, przyrodnicze i turystyczne. Odnosimy sukcesy w konkursach i wyróżniamy się w sporcie. Przeprowadzamy test kompetencji również w klasie drugiej. Organizujemy liczne wycieczki. Nasi uczniowie dobrze znają swój region i kraj. Działają w klubie „Leśniczówka”, są wrażliwymi wolontariuszami pracujacymii pod patronatem Arki i współorganizatorami imprez szkolnych.

     Wyróżniają nas wspólne działania, troska o każdego ucznia, zapewnienie mu bezpieczeństwa i optymalnych warunków rozwoju. Nasza szkoła od 1 września 2005 r. nosi imię Noblistów Polskich, a uczniowie będą starali się być wierni ich ideom.

Na co kładziemy nacisk
     W Publicznym Gimnazjum Nr 13 duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo uczniów i wychowanie oraz przyjazną atmosferę w szkole. Dbamy też szczególnie o: efektywne nauczanie, kształtowanie umiejętności kluczowych, indywidualizację, ekologię. Rozwijamy u uczniów kreatywność, samodzielność, twórcze myślenie, kształcimy umiejętność logicznego myślenia. Kładziemy nacisk na rozwijanie strategii i technik samodzielnego uczenia się; testowe sprawdzanie wiadomości, rozumienie zależności i prawidłowości w różnych dziedzinach wiedzy, rozwiązywanie problemów, na pracę z mapą, wykorzystanie języka w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych; poznawanie aspektów interkulturowych.

Co nas wyróżnia
     Wyróżnia nas twórcza atmosfera, aktywność inteligentnej młodzieży, z którą mamy przyjemność pracować. Poza tym: społecznie prowadzone zajęcia pozalekcyjne dla uczniów uzdolnionych, zajęcia w grupach (informatyka i języki obce odbywają się  specjalistycznych pracowniach przedmiotowych, gdzie dla każdego ucznia jest oddzielne stanowisko pracy) otoczenie szkoły, podział na klasy o określonych zainteresowaniach, aktywność, inspirowanie uczniów do twórczości własnej, praca na lekcjach oparta głównie o metody aktywne.

Zajęcia pozalekcyjne
     W ramach zajęć pozalekcyjnych działają koła: fizyczne, chemiczne, matematyczne, biologiczne, historyczne, języka niemieckiego dla uczniów słabszych i dla szczególnie uzdolnionych, koło języka angielskiego, koło dziennikarskie, informatyczne, polonistyczne, recytatorskie, tforum dyskusyjne, Szkolne Koła LOP, SKKT, Klub Europejski, Klub Integracji Europejskiej, piłka siatkowa (dziewcząt i chłopców), lekkoatletyka, piłka nożna, pływalnia "Orka".

Dla szczególnie zdolnych
     Proponujemy: indywidualne konsultacje, poziomowe nauczanie matematyki, wewnątrzszkolne konkursy, różne konkursy, zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe, prace dodatkowe przygotowania do konkursów, zadania wykraczające poza podstawę programową, koła zainteresowań, udział w konkursach, olimpiadach, imprezach międzyszkolnych, regionalnych i ogólnopolskich, prowadzenie korespondencji rówieśnikami z krajów niemieckojęzycznych, koło zainteresowań - nauka języka w grupie zaawansowanej.

Oferta dla uczniów z trudnościami
     Prowadzone są zajęcia wyrównawcze. Uczestniczą w nich uczniowie mający braki w nauce matematyki, języka polskiego i języka niemieckiego. Zajęcia prowadzone są w zależności od potrzeb (1-2 w tygodniu) przez nauczycieli w Klubie Gimnazjalisty Samopomoc koleżeńska jest nadzorowana przez nauczycieli i Samorząd Uczniowski, indywidualne konsultacje prowadzone przez nauczycieli w miarę potrzeb i możliwości.

Języki obce
     Uczniowie uczą się dwóch języków: języka angielskiego i języka niemieckiego w laboratoriach językowych.

Jak uczymy języków
     Poziomowe nauczanie języków, w grupach dla uczniów na poziomie podstawowym i zaawansowanym, wykorzystując szereg nowoczesnych aktywizujących metod nauczania, przygotowując uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego, wdrażając do samooceny.

Zajęcia profilaktyczne
     Dostosowujemy je do aktualnych potrzeb uczniów. W poprzednim roku odbyły się: w klasach zajęcia z zakresu profilaktyki alkoholizmu. Prowadzili je terapeuci z poradni AA. W klasach pierwszych spotkania mające na celu przeciwdziałanie narkomanii, które prowadził psychoterapeuta-analityk W klasach trzecich spotkania z przedstawicielami policji karalność nieletnich.

Imprezy i wydarzenia
     Do tradycji szkoły należy organizowanie: Integracyjnego Rajdu Gimnazjalisty, Akcji "Sprzątanie Świata",  "Andrzejek na sportowo", Dnia Kultury Chrześcijańskiej,  Walentynek, Debaty Matematycznej - dla uczniów klas Vi szkół podstawowych, Festynu "Polskiej Niezapominajki", konkursu "Nastolatki wiersze piszą", Konkurs Wiedzy o Polskich Noblistach dla szkół podstawowych.

Zawody sportowe
     Dzień Sportu, systematyczny udział w międzyszkolnych zawodach zgodnie z kalendarzem imprez sportowych w Radomiu w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa (dziewcząt i chłopców), piłka nożna (dziewcząt i chłopców), gimnastyka (dziewcząt), lekkoatletyka (dziewcząt i chłopców), pływanie (dwubój nowoczesny).

Organizacje w szkole
     W szkole działają następujące organizacje: LOP, SKKT - PTTK, Harcerstwo, wolontariat (Arka). 

Współpraca z innymi szkołami
     Fundacja Chałubińszczaków, Liceum Kochanowskiego, Korespondencyjny Klub Młodych Matematyków, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 28, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29, Publiczne Gimnazjum Nr 11 w Radomiu.

Współpraca z innymi instytucjami
     RODoN, ODN, Centrum Edukacji Ekologicznej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Liga Ochrony Przyrody, PTTK OM Radom, PTSM "Ziemia Radomska", Resursa Obywatelska, MDK, Biblioteka Miejska, Dom Opieki Społecznej, Teatr, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, Muzeum Okręgowe, Kozienicki Park Krajobrazowy, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Sprawdziany i egzaminy
     Nasi uczniowie w czasie egzaminu gimnazjalnego udzielili 67% poprawnych odpowiedzi w części humanistycznej i 62% w części matematyczno - przyrodniczej. Otrzymany wynik jest wyższy od średniej w radomskich gimnazjach.

Losy absolwentów
     Absolwenci naszego gimnazjum w 90% wybrali głównie licea ogólnokształcące i kontynuują w nich dalszą naukę.