Strona główna > Zakres materiału z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

Zakres materiału z języka angielskiego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zakres materiału opiera się  o wymagania egzaminacyjne do egzaminu ósmoklasisty ( poziom A2/A2+ Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego)

Program nauczania w klasie dwujęzycznej  liceum ogólnokształcącego  będzie  kontynuacją programu nauczania szkoły podstawowej. Od kandydatów wymagane jest wykazanie się opanowaniem w jak najwyższym stopniu sprawności wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej. Podczas testu kompetencji sprawdzane będą następujące umiejętności:

1.  Sprawność rozumienia tekstu czytanego:

a) rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów,

b) pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego,

c) rozumienie kontekstu sytuacyjnego tekstów;

d) wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych sprawności:

 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Simple Present, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Simple Past, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple

2. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.

 3. Zdania w trybie rozkazującym.

4. twierdzenia, rozkazy/polecenia w mowie zależnej.

6. Zdania z podmiotem there np. (there are.., there will be) oraz it (np. It is hard to say)

7. Pytania typu Question Tags.

8. Okresy warunkowe typu 0, I, II.

9. Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund).

10. Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, must, can, could, will, would, should)

11. Czasowniki regularne i nieregularne.

12. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb

13. Rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza (of i Saxon Genitive),

14. Przedimki – podstawowe użycie.

15. Przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne; użycie przymiotników z so i such, przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.) użycie too i enough.

16. Przysłówki – tworzenie, stopniowanie regularne i nieregularne.

17. Zaimki – osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); nieokreślone (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a few, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.

18. Liczebniki – główne i porządkowe.

19. Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. listen to, afraid of).

20. Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.

Słownictwo – zakres słownictwa obowiązujący w katalogu tematów do egzaminu ósmoklasisty ( patrz: repetytorium dla klas ósmych).